2. Teorētisko atziņu aprobācija aktuālo problēmu aspektā, starpdisciplinārās studijas, 29KP