2. Teorētisko atziņu aprobācija sakrālās mākslas aktuālo problēmu aspektā, 28KP