1. Jaunāko sasniegumu apguves modulis nozares teorijā un praksē, 13KP